08/20/2019 - سه شنبه 29 مرداد 1398  
راهنمای تلفن مناطق

مناطق

معاونين توسعه منابع انساني مناطق

 

رؤساي امور اداري مناطق

شماره تلفن

منطقه 1

فاطمه

مسعودی

محمد رضا

رمضان يارندي

22719677

منطقه 2

غلام حسن

شقاقی

رضا

احمدی

22072424

منطقه 3

زهرا

خوش برش آستانه

 

 

22258861

منطقه 4

ابوالفضل

ابراهیمی

 

 

77499990

منطقه 5

مهدی

پورقاسم میانجی

امیر

پالگانه

44087665

منطقه 6

سيد مجتبی

کسائیان

 

 

88050502

منطقه 7

امیرهوشنگ

افشارپور

 

 

88496810

منطقه 8

حمیدرضا 

رشید فرخی

علی

خورشیدی

77910012

منطقه 9

فاطمه

جوادی فرد

ابوالفضل

آرام

66071575

منطقه 10

زیبا

امامی میبدی

علی

سلیمانی

66025219

منطقه 11

امیر حسن

جاور

مجيد

محمد بيگي

55408361

منطقه 12

سیروس

نظریان آزاد

رضا

كبيري

35012617

منطقه 13

حمید رضا

پازوکی

مهناز

جواد زاده

35041150

منطقه 14

سمیه

بروجردی

 

 

35213131

منطقه 15

مرتضی

اصغری

بهزاد

قاسم زاده 

33152522

منطقه 16

هومن

نویریان

سیده شیوا

دلفان حسینی

55185185

منطقه 17

معصومه

مهران

رحمت 

عیسی زاده

55719797

منطقه 18

فرنگیس

سادات موسوی

 

 

66302736

منطقه 19

مهدی

دولت یار

 

 

55507200

منطقه 20

امير

شهرابي فراهاني

محمدجواد

زهدي

55961212

منطقه 21

مصطفی

آقا علی خانی

سید علی

موسوی

44906149

منطقه 22

علی

کرم پور حقیقی

سید محمود

مصطفوی

44730883