10/20/2018 - شنبه 28 مهر 1397  
راهنماي طبقات

طبقه دوم

اداره رسیدگی به امور پیمانکاران

پشتيباني

طبقه سوم

معاونت امور قراردادي ها و كارگران ثابت

اداره امور قراردادي ها

اداره امور كارگران ثابت

دبيرخانه

طبقه چهارم

معاونت امور كارمندان ثابت

اداره كارگزيني كارمندان ثابت

اداره ارزشيابي و ترفيعات

اداره نظارت و ارزيابي

اداره امور بازنشستگي

طبقه پنجم

دفتر مديريت

روابط عمومي

سالن جلسات باقرالعلوم (ع)

طبقه ششم

معاونت برنامه ريزي و توسعه

اداره فناوري اطلاعات

اداره برنامه ريزي

اداره آمار و اطلاعات نيروي انساني

سالن آموزش علامه طباطبائي