08/20/2019 - سه شنبه 29 مرداد 1398  
راهنماي طبقات

طبقه دوم

اداره رسیدگی به امور پیمانکاران

پشتيباني

طبقه سوم

معاونت امور قراردادي ها و كارگران ثابت

اداره امور قراردادي ها

اداره امور كارگران ثابت

دبيرخانه

طبقه چهارم

معاونت امور كارمندان ثابت

اداره كارمندان ثابت

اداره ارزشيابي و ترفيعات

اداره امور بازنشستگي

طبقه پنجم

دفتر مديريت

روابط عمومي
اداره نظارت و ارزيابي

سالن جلسات باقرالعلوم (ع)

طبقه ششم

معاونت برنامه ريزي و توسعه

اداره فناوري اطلاعات

اداره برنامه ريزي

اداره آمار و اطلاعات

سالن آموزش علامه طباطبائي

 طبقه هفتم معاونت امور اجرایی